Close Menu
Search

LOLPROFILE

Champions Multi-Search Statistics Leaderboards Live Games Login Register Forgot Pass Translate Contact Us Follow Us TOS Privacy Play top-notch casino games with the great promotions KingCasinoBonus has in store for you! Give them a try and have lots of fun!

Favorites

Recent

Translation Tool


Help us translate LoLProfile to your language, select your language below and translate the english text. You do not need to fill out all the form, you can translate only a few text. All you need to do is save your translated text and we will review it shortly after.


Save Progress
English Text Current Text New Text
Login Đăng nhập
Forgot username and/or password? Quên tên người dùng và / hoặc mật khẩu?
Username Tên đăng nhập
Password Mật khẩu
Username must be between 3 and 16 characters. Tên đăng nhập phải từ 3 đến 16 ký tự.
Password must be between 6 and 20 characters. Mật khẩu phải từ 6 đến 20 ký tự.
Email must be valid! Email phải hợp lệ!
Email E-mail
Register Ghi danh
Forgot User/Pass Quên người dùng / Pass
Your Email Address Địa chỉ email của bạn
Submit Đệ trình
Verify Summoner Xác minh ứng dụng triệu tập
Summoner Name tên người triệu hồi
Search summoner... Người tìm kiếm tìm kiếm ...
Search Tìm kiếm
Followers Người theo dõi
Following Tiếp theo
View Leaderboards Xem bảng xếp hạng
View All F2P Champions Xem tất cả F2P Champions
Contact Us Liên hệ chúng tôi
FAQ Câu hỏi thường gặp
F2P Champions F2P Champions
Leaderboards Bảng xếp hạng
Champion Quán quân
Skins Skins
Strong Against Chống lại mạnh mẽ
Weak Against Yếu đối với
Updated Đã cập nhật
Team Đội
Leagues Giải đấu
Team 5v5 Nhóm 5v5
Wins Thắng
Team 3v3 Đội 3v3
Bio Sinh học
Ranked 5v5 Xếp hạng 5v5
Level Cấp độ
Favorite Yêu thích
Verify Kiểm chứng
Summary Tóm lược
Champions Vô địch
Runes Rune
Masteries Masteries
Ranked Stats Thống kê Xếp hạng
Losses Lỗ vốn
Points Điểm
Most Played Champions Chơi nhiều nhất Champions
WIN RATE TỈ LỆ CHIẾN THẮNG
Normal 5v5 Normal 5v5
Normal 3v3 Normal 3v3
Kills Giết chết
Assists Trợ giúp
Recent Games Statistics Thống kê trò chơi gần đây
Win Rate Tỉ lệ chiến thắng
Games Trò chơi
Deaths Tử vong
Gold Vàng
Win Thắng lợi
RANK CẤP
Team Builder 5v5 Team Builder 5v5
ARAM 5v5 ARAM 5v5
Custom Game Trò chơi Tùy chỉnh
Ascension Sự thăng thiên
Bots 5v5 Bots 5v5
Bots 3v3 Bots 3v3
Dominion 5v5 Dominion 5v5
King Poro Vua Poro
Summoners Người triệu tập
Profile Hồ sơ
Edit Profile Chỉnh sửa Hồ sơ
Logout Đăng xuất
Online Trực tuyến
Stream Suối
Achievements Thành tựu
Favorites Yêu thích
PROFILE HỒ SƠ
Enter your comment... Nhập nhận xét của bạn ...
This profile does not have a stream. Tiểu sử này không có luồng.
SORT ACHIEVEMENTS Thành tích xuất sắc
ACHIEVED THÀNH CÔNG
NOT YET ACHIEVED KHÔNG ĐỢI ĐẠT ĐƯỢC
ALL ACHIEVEMENTS TẤT CẢ THÀNH TỰU
DATE DESC DATE DESC
DATE ASC DATE ASC
STARS DESC STARS DESC
STARS ASC STARS ASC
BY SUMMONER THEO MÙA HÈ
BY RARITY THEO RARITY
FAVORITES CHÚ Ý
achievements in total: Thành tích trong tổng số:
Unfavorite Không thích
Division Sư đoàn
Rank Cấp
Summoner Summoner
Emblems Biểu tượng
Statistics Số liệu thống kê
VICTORY CHIẾN THẮNG
DEFEAT ĐÁNH BẠI
Save Tiết kiệm
Personal Details Thông tin cá nhân
Real name Tên thật
Location Vị trí
Gender Giới tính
Website Trang mạng
Not Telling Không nói
Male Nam giới
Female Giống cái
Profile Image Hình ảnh hồ sơ cá nhân
Enter your channel name: Nhập tên kênh của bạn:
Remove Summoners Xóa Người truy cập
Privacy Riêng tư
Who can view your profile? Ai có thể xem hồ sơ của bạn?
Everyone Tất cả mọi người
Only followers Chỉ những người theo
Nobody Không ai
Who can comment on your profile? Ai có thể bình luận về hồ sơ của bạn?
Allow Contact? Cho phép Liên hệ?
TRUE THẬT
FALSE SAI
Change Password Đổi mật khẩu
Current password Mật khẩu hiện tại
New password Mật khẩu mới
Confirm new password Xác nhận mật khẩu mới
Champion Not Found Vô địch không tìm thấy
home page Trang chủ
Could not load followers! Không thể tải người theo!
You are not logged in! Bạn không đăng nhập!
Follow Theo
Unfollow Hủy theo dõi
Summoner Not Found Không tìm thấy triệu hồi
We could not find the summoner you were looking for! please try again later or go back to the Chúng tôi không thể tìm thấy summoner bạn đang tìm kiếm!
Match Not Found Không tìm thấy trận đấu
We could not find the match you were looking for! please try again later or go back to the Chúng tôi không thể tìm thấy trận đấu mà bạn đang tìm kiếm!
year năm
month tháng
week tuần
day Ngày
hour Giờ
minute phút
second thứ hai
ago Trước
just now Ngay bây giờ
EU West Tây Âu
EU Nordic & East EU Nordic \u0026 Đông
North America Bắc Mỹ
Brazil Brazil
Latin America North Châu Mỹ Latinh Bắc
Latin America South Nam Mỹ Latinh
Turkey gà tây
Oceania Châu Đại Dương
Russia Nga
Republic of Korea Hàn Quốc
Japan Nhật Bản
Ranked Premade 3v3 Xếp hạng Premade 3v3
Ranked Premade 5v5 Xếp hạng Premade 5v5
Bilgewater Bilgewater
Nightmare Bots Bots Nightmare
URF Bots URF Bots
Summoners Rift 6v6 Summoners Rift 6v6
URF URF
One For All 5v5 Một cho tất cả 5v5
Nexus Siege Nexus Siege
Definitely Not Dominion Chắc chắn không Dominion
Counter Pick Chọn truy cập
First Blood 1v1 First Blood 1v1
First Blood 2v2 First Blood 2v2
Hexakill Hexakill
Nemesis Nemesis
Unranked Chưa được phân loại
Bronze Đồng
Silver Bạc
Platinum Bạch kim
Diamond Kim cương
Master Bậc thầy
Challenger Challenger
Bots Dominion 5v5 Bots Dominion 5v5
Bots Intro Bots Intro
Beginner Bots 5v5 Beginner Bots 5v5
Intermediate Bots 5v5 Trung cấp Bots 5v5
One for All Một người vì mọi người
Snowdown Showdown 1v1 Snowdown Showdown 1v1
Snowdown Showdown 2v2 Snowdown Showdown 2v2
Hexakill 6v6 Hexakill 6v6
Ultra Rapid Fire Ultra Rapid Fire
Ultra Rapid Fire Bots Siêu Nhanh Cháy Bots
Doom Bots Rank 1 Doom Bots Xếp hạng 1
Doom Bots Rank 2 Doom Bots Xếp hạng 2
Doom Bots Rank 5 Doom Bots Xếp hạng 5
Black Market Brawlers Brawlers chợ đen
Baron Nashor Baron Nashor
Blue Golem Blue Golem
Dragon Rồng
Red Lizard Red Lizard
Rift Herald Rift Herald
Vilemaw Vilemaw
None không ai
Top Hàng đầu
Mid Giữa
Jungle Rừng nhiệt đới
Bot Bot
Duo Duo
Support Ủng hộ
Carry Mang
Solo Solo
CHAMPION QUÁN QUÂN
Champion Icon Biểu tượng Champion
Top Summoners Những người gọi hàng đầu
Lv Lv
Recent Gần đây
Not got an account? Click to register. Không có tài khoản?
We will send you an email with your username and a link to reset your password, enter your email address below: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có tên đăng nhập và một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn, nhập địa chỉ email của bạn dưới đây:
Link your summoner to your LoLProfile account. Liên kết cầu thủ của bạn với tài khoản LoLProfile của bạn.
Login to verify this summoner! Đăng nhập để xác minh summoner này!
World Thế giới
Close Menu Đóng Menu
Multi-Search Multi-Search
Forgot Pass Quên pass
Follow Us Theo chúng tôi
TOS TOS
or enter custom URL Hoặc nhập URL tùy chỉnh
You have no verified summoners. Bạn không có người summon đã được xác minh.
Delete Account Xóa tài khoản
This profile has no followers. Tiểu sử này không có người theo dõi.
You are currently not following anyone. Bạn hiện không theo dõi ai.
Offline Ngoại tuyến
The user has not edited this part. Người dùng chưa chỉnh sửa phần này.
Search for the summoner below and click the Verify button on the summoner page. Tìm kiếm summoner bên dưới và nhấp vào nút Verify trên trang summoner.
No summoners verified. Không có summoner nào được xác minh.
There is no activity. Không có hoạt động.
Comments Bình luận
There are no comments. Không có ý kiến.
Results for Kết quả cho
We could not find any results, please try again later or check your input. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ kết quả nào, vui lòng thử lại sau hoặc kiểm tra đầu vào của bạn.
Multi search summoners, compare statistics and analyze your opponents. (max 10 summoners can be searched) Nhiều người chơi summoner, so sánh thống kê và phân tích đối thủ của bạn.
Search All Summoners Tìm Tất cả Người Khôi phục
G G
W W
L L
KDA KDA
LP LP
Penta Kills Penta Kills
Update Cập nhật
Ranked Win Rate Xếp hạng Tỷ lệ Win
Season Mùa
KDA Ratio Tỷ lệ KDA
Double Kills Double Kills
Triple Kills Triple Kills
Quadra Kills Quadra Kills
There are no match results recorded for this summoner. Không có kết quả phù hợp nào được ghi lại cho summoner này.
mins Phút
in-game trong game
LIVE TRỰC TIẾP
Banned Champions Nhà vô địch bị cấm
Spectate Game Spectate Game
Load More Matches... Tải các kết quả khác ...
Mastery Làm chủ
EXP EXP
Last Played Lần chơi cuối
No records found. Không có dữ liệu được tìm thấy.
More Stats Thống kê khác
SUMMONER SUMMONER
Tier / Division Tier / Division
No summoners recorded. Không có summoner nào được ghi lại.
No records found Không có dữ liệu được tìm thấy
Active Mastery Page Active Mastery Page
Victory Chiến thắng
Defeat Đánh bại
Tower Kills Tháp Kills
Baron Kills Baron Kills
Dragon Kills Dragon Kills
Items Mặt hàng
CS CS
DMG DMG
Wards Phường
Vision Wards Phường Vision
Wards Placed Phường được bố trí
Wards Killed Phường bị giết
Perfect KDA! Hoàn hảo KDA!
Q Q
E E
R R
MATCH TRẬN ĐẤU
Timeline Mốc thời gian
Game Duration: Game Thời lượng:
Share Chia sẻ
Tower Kills: Tháp Kills:
Baron Kills: Baron Kills:
Dragon Kills: Dragon Kills:
Bans: Cấm:
Skill Order Lệnh Kỹ năng
purchased Đã mua
ward placed Đặt phường
killed Bị giết
destroyed building Xây dựng bị phá hủy
killed Bị giết
Perfect Hoàn hảo
Penta Kill Penta kill
Quadra Kill Quadra Kill
Triple Kill Triple Kill
Double Kill Giết hai lần liên tiếp
m M
By Points Theo điểm
Tier Tầng
By Win Rate >200 Games Bởi Win Rate\u003e 200 Trò chơi
By KDA >200 Games Bởi KDA\u003e 200 Trò chơi
By Summoner Bởi Summoner
By Popularity <30 Days Theo Phổ biến \u003c30 ngày
By Win Rate <30 Days Bằng tỷ lệ thắng \u003c30 ngày
We could not find the champion you were looking for! please try again later or go back to the Chúng tôi không thể tìm được nhà vô địch bạn đang tìm kiếm!
Profile Not Found Không tìm thấy tiểu sử
We could not find the profile you were looking for! please try again later or go back to the Chúng tôi không thể tìm thấy hồ sơ bạn đang tìm kiếm!
Share on Facebook Chia sẻ trên facebook
Reset Password Đặt lại mật khẩu
Enter your new password. Nhập mật khẩu mới của bạn.
Confirm your new password. Xác nhận mật khẩu mới của bạn.
By registering you have read and agree to the Bằng cách đăng ký bạn đã đọc và đồng ý với
terms of service điều khoản dịch vụ
and
privay policy Chính sách cá nhân
Recently Played With Chơi gần đây với
View Match Details Xem chi tiết trận đấu
years Năm
Stats Thống kê
months tháng
weeks Tuần
days Ngày
hours Giờ
minutes Phút
seconds Giây
Ranked Flex 5v5 Xếp hạng Flex 5v5
Ranked Flex 3v3 Xếp hạng Flex 3v3
Blood Moon Trăng máu
One For All Một người vì mọi người
Butchers Bridge Cầu tàu
All Random URF Tất cả các URF ngẫu nhiên
All Random SR Tất cả Random SR
Blood Hunt 5v5 Blood Hunt 5v5
Darkstar 3v3 Darkstar 3v3
Millions of matches analyzed to get detailed champion stats, counters, matchups, and item builds. Hàng triệu trận đấu được phân tích để có được số liệu thống kê vô địch chi tiết, quầy, matchups và mục xây dựng.
Champions List Danh sách Champions
Search champion... Tìm kiếm nhà vô địch ...
Free To Play Chơi miễn phí
Build Xây dựng
END KẾT THÚC
FEROCITY FEROCITY
CUNNING CUNNING
RESOLVE GIẢI QUYẾT
Marksman Marksman
Mage Mage
Tank Xe tăng
Assassin Kẻ ám sát
Fighter Đấu sĩ
Cooldown Nguội đi
Cost Giá cả
Range Phạm vi
counters, stats & builds Đếm, thống kê \u0026 xây dựng
champion quán quân
counters, stats, pro builds, skins, splash art and rankings. Discover LoL champion statistics for Đếm, thống kê, pro xây dựng, da, nghệ thuật giật gân và bảng xếp hạng.
Build Finder Xây dựng Finder
Splash Art Nghệ thuật Splash
Show More Cho xem nhiều hơn
Show Less Hiện ít hơn
Avg KDA KDA trung bình
Ranked Distribution Phân phối xếp hạng
Best With Tốt nhất với
Games / Win Rate Trò chơi / Tỷ lệ thắng
Summoner Spells Summoner Spells
Trinkets Trinh nữ
Core Builds Xây dựng cốt lõi
No Results Ko có kết quả
Builds Xây dựng
Achievement Score Điểm Thành tích
Latest League of Legends news, rumours and gossip. Discover patch notes, champion rotations and more. League of Legends mới nhất tin tức, tin đồn và tin đồn.
Posted on Đăng trên
Rename one of your rune pages on your League of Legends account with the following code: Đổi tên một trong các trang rune của bạn vào tài khoản League of Legends với mã sau:
Next Kế tiếp
You cannot verify this summoner on this region! Bạn không thể xác minh summoner này trên khu vực này!
Summoner Search & Stats Tìm kiếm Thống kê \u0026 Thống kê
summoner search, champion stats, rankings. Lookup LoL summoners match history, statistics, live spectate, rank, runes and mastery. Tìm kiếm summoner, số liệu thống kê vô địch, bảng xếp hạng.
Name1, Name2, ... Tên1, Tên2, ...
Older Posts Bài cũ hơn
Featured Stream Dòng tiêu biểu
Live Games Trò chơi trực tuyến
Translate Dịch
Blog Blog
Enter the URL of the image. Nhập URL của hình ảnh.
Enter your current password. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn.
Recent Activity Hoạt động gần đây
commented on Bình luận về
profile Hồ sơ
verified summoner Summoner đã được xác minh
followed Theo sau
ALL TẤT CẢ CÁC
Search results for tìm kiếm kết quả cho
Search multiple summoners, compare statistics and analyse each summoner. Tìm kiếm nhiều summoners, so sánh thống kê và phân tích mỗi summoner.
Live Game Trò chơi trực tuyến
POINTS ĐIỂM
Kills / Deaths / Assists Kills / Deaths / Assists
Average Trung bình cộng
Recent Roles Vai trò gần đây
Ranked Played With Xếp hạng với
This summoner has not played with anyone recently. Người triệu tập đã không chơi với ai gần đây.
Time Played Thời gian chơi
D. Kills D. Kills
T. Kills T. Kills
Q. Kills Q. Kills
P. Kills P. Kills
Select champion to change build Chọn nhà vô địch để thay đổi xây dựng
Recently played with Gần đây đã chơi với
summoner on Summoner vào
Page Trang
Flex 3v3 Flex 3v3
Flex 5v5 Flex 5v5
First Đầu tiên
Spectate live League of Legends games, LCS games, and player streams. Xem các trò chơi League of Legends trực tiếp, trò chơi LCS và các luồng của người chơi.
Live Game Lookup Live Game Lookup
Summoner Name... Tên người triệu hồi...
Featured Games Trò chơi đặc trưng
Game Info Thông tin trò chơi
Spectate Nhìn
Live Streams Live Streams
Bans Lệnh cấm
Loading Champion Stats... Đang tải thống kê vô địch ...
NO DATA FOR THIS CHAMPION KHÔNG CÓ D DATA LIỆU CHO CHAMPION NÀY
Score Ghi bàn
Ban Lệnh cấm
Kill Participation Giết Sự Tham Gia
REMAKE LÀM LẠI
KP KP
Toggle Build Chuyển đổi Xây dựng
This summoner has not played with anyone. Người triệu hồi này không chơi với bất cứ ai.
BEST CHAMPIONS CHAMPIONS TỐT NHẤT
Click to show Runes & Masteries Nhấn vào đây để xem Runes \u0026 Masteries
Top Ranked Summoners Người xếp hạng hàng đầu
Top Champions Top Champions
Detailed statistics for summoners and champions. Detailed statistics for summoners and champions.
Discover the best on Discover the best on
View the best and the worst players on View the best and the worst players on
Find your rank on the leaderboards Find your rank on the leaderboards
Please read and agree to our privacy policy, all information you need is available to you on this page, anything related to privacy and our website. Please read and agree to our privacy policy, all information you need is available to you on this page, anything related to privacy and our website.
You need to read and agree to our terms of service before registering on our website. You need to read and agree to our terms of service before registering on our website.
Invasion Normal Invasion Normal
Invasion Onslaught Invasion Onslaught
Doom Bots Doom Bots
Overcharge Overcharge
Year In Review Year In Review
Summoner name... Summoner name...
Counters, stats, and builds. Counters, stats, and builds.
Summoner & champion analytics. Summoner \u0026 champion analytics.
Browse the top summoners. Browse the top summoners.
Spectate live matches. Spectate live matches.
Popular Champions Popular Champions
GAMES PLAYED GAMES PLAYED
Save Progress